ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2567